علی‌محمد شمس

«توصیه برادرانه» یا «حکم آمرانه»

اگر احمدی‌نژاد در مورد کاندیداتوری خود به طور خصوصی با رهبری مشورت کرده است، رهبری اخلاقاً مجاز به علنی کردن آن نبوده‌ است. از این رو علنی کردن خبر نظر مشورتی خصوصی کاری به وضوح غیر اخلاقی است. مگر آن که فرض کنیم سخن رهبری به احمدی‌نژاد نه یک «توصیه برادرانه» بلکه یک «حکم آمرانه» بوده است و چون احمدی‌نژاد در برابر آن تمکین نکرده رهبری چاره را در علنی کردن آن دیده است. در این صورت اگر چه اقدام رهبری به علنی کردن «حکم آمرانه» خود امری غیراخلاقی نیست اما صدور چنین فرمانی آشکارا یک تخلف قانونی است.