بایگانی

۰۲ مهر ۱۳۹۵

اقتراحی از بن اشتباه

رضا انصاری‌راد؛ روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق

بگذارید اول به پاسخ این سوال برسیم بعد. اصلا مگر عذر خواهی از عموم بود تا وجدان عموم را راضی کند؟ عذرخواهیی که جای جایش و به قرینه حالیه حال و شرایط دادگاه حقیقت عذرخواهی را به روشنی بیان می ادامه…