بایگانی

۰۶ خرداد ۱۳۹۵

تاملی در چهار فرضیه پیرامون مکانیزم وحی

حبيب‌الله پيمان

ویژگی‌های زبان قرآن با زبان رویا- که خاستگاهش ناخودآگاه است- به‌کلی متفاوت است. همچنین، ساختار منطقی، جدلی، تبیینی، استعاری و نیز تمثیلی آموزه‌های قرآن، این شبهه را به‌کلی مردود می‌سازد