اسلامی کردن دانشگاه‌ها

امام صادقی‌ها

زیتون ـ مهسا محمدی: با هر انتصاب جدید در دولت ابراهیم رییسی یکی دیگر از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق وارد سطوح عالی مدیریتی در کشور