واکاوی فمینیسم در زمانه ما | فلسفه فمینیستی علم

محمدرضا واعظ: به طور کلی در این گفتگو، به برخی از مفاهیم و جریان‌های اصلی که در سال‌های اخیر در ذیل مقوله فلسفه فمینیستی علم مطرح شده‌اند، می‌پردازیم. مفاهیمی مانند فاعل شناسای موقعیت‌مند، معرفت جنسیت‌مند، نظریه چشم‌انداز فمینیستی، نظریه تجربه‌گرایی فمینیستی و نظریه پست‌مدرن در این زمینه. من مقدمه‌ای را از مدخل بحث فلسفه علم … ادامه خواندن واکاوی فمینیسم در زمانه ما | فلسفه فمینیستی علم