واکاوی فمینیسم در زمانه ما | فلسفه اخلاق فمینیستی

محمدرضا واعظ: در حالی که فمینیسم، چه در جهان و چه در کشور ما، واژه حساسی است، رویکرد ما به فمنیسم در این پرونده، رویکردی آکادمیک است. در واقع، با نظر به اینکه بسیاری از کنش‌گران اجتماعی در این زمینه در حال فعالیت هستند، در این پرونده برآنیم که به صورت آکادمیک، به واکاوی فمینیسم … ادامه خواندن واکاوی فمینیسم در زمانه ما | فلسفه اخلاق فمینیستی