چند همسری نبی اسلام و ازدواج با عایشه

از گذشته تا کنون یکی از ابهام‌ها و می‌توان گفت ایرادها به حضرت محمد نبی اسلام چند همسری اوست. چنان که در منابع اسلامی و به طور خاص در سیره‌های نبوی بازتاب یافته، پیامبر در مدینه چند همسر گزید و هنگام درگذشت نهُ همسر داشت.