قدرت نظامی و توان بازدارندگی

امنیت ملی، پرتاب ماهواره نورو قدرت باز دارندگی نظامی بخش دوم: قدرت نظامی و توان بازدارندگی با افزایش هزینه برای ساخت تسلیحات بخاطر ازدیاد قدرت نظامی، اصولا جمهوری اسلامی چقدر در طراحی سیاست‌های نظامی خود قادر بوده که یک مکانیزم … ادامه خواندن  قدرت نظامی و توان بازدارندگی