از لشکر فاطمیون تا هواپیمای اکراینی

زیتون ـ شیوا نظرآهاری: در محله‌مان در تهران یک کفاش افغانستانی بود که هر روز کنار خیابان بساط می‌کرد، سی سال بیشتر بود که در ایران زندگی می‌کرد، بچه‌هایش در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده بودند و هنوز هیچ کدامشان مدارک هویتی نداشتند. می‌گفت که پسرش همیشه با او دعوا می‌کرده که برای … ادامه خواندن از لشکر فاطمیون تا هواپیمای اکراینی