ونزوئلا؛ کودتا یا شکست یک نظام ایدئولوژیک

گروهی در کشور ما بر این باور شده اند که دولت امریکا و مخالفین دولت مادرو در حال شکل دادن به‌یک کودتا در ونزوئلا هستند. حمایت دولت ترامپ از مخالفین مادرو بیشتر به سرشتن این فکر و رشد این باور … ادامه خواندن ونزوئلا؛ کودتا یا شکست یک نظام ایدئولوژیک