تأملی در رازگشایی از معمای خمینی

معماگونگی آیت‌الله خمینی و رازگشایی از آن، امری بسی خطیر و مهم است چراکه تأمل در آن و رمزگشایی از آن می‌تواند تا حدودی به فهم انقلاب و تحولات پیش و پس از آن کمک کند و برخی ابهامات را برطرف نماید. شخصیت خمینی ساده و سر راست نیست و به همین دلیل داوری‌هایی شتاب‌زده و سطحی و احیاناً همراه با حب و بغض نه تنها کمکی به حقیقت نمی‌کند بلکه …