«نظام مقدس» گروگان حماقت‌های «عصر بی خبری»؛ شکست در سیاست خارجی

عصر بی‌خبری، عصر حکومت پادشاهان قاجار بر کشور ماست. بی تفاوتی مطلق به منافع ملی و تمرکز بر منافع شخصی و گروهی، عدم درک مبانی سیاست خارجی و گذار از فرصت‌هایی که باید در صحنه سیاست خارجی ایجاد کرد و یا با بودن از آنها استفاده کرد، خصوصیات عصر بی‌خبری شاهان قاجار بوده است. در … ادامه خواندن «نظام مقدس» گروگان حماقت‌های «عصر بی خبری»؛ شکست در سیاست خارجی